19.04.2011

Menck M251 Seilbagger crawlercrane wreckinball
"Strong men!"
The companies strongest worker lift a 10tons wrecking ball...
(Bilder aus dem Buch "Menck Seilbagger Album")

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen